مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

اشنایی با بیابانهای جهان

سرزمين هاي خشك كه بيشتر بيايان هاي زمين را در بر مي گيرد، به وسيله ي الگوهاي جهاني جو ، بوجود مي آيند. بيابان هاي جهان ما، تنها در انحصار عرض جغرافيايي ، طول جغرافيايي و يا ارتفاع خاصي نيستند؛ در صورتي كه مي توانند در سرزمين هاي نزديك قطب تا سرزمين هاي نزديك استوا واقع شوند. جمهوري خلق چين، هم داراي مرتفع ترين بيابان به نام كيدم دپريشن[1] با ارتفاع 2600 متر بالاتراز سطح دريا مي باشد ؛ و هم يكي از پست ترين بيابان ها به نام تورپن دپريشن[2] با 150 متر بالاتر از سطح دريا را دارا است.

بيابان ها تنها در سطح زمين محدود نمي شوند؛ الگوي گردش جوي سيارات ديگر با پوششي از گازها، به، دوران آنها، كجي محورشان، فاصله ي آنها از خورشيد، غلظت و تركيب اتمسفري آنها، بستگي دارد . تمام سطح مريخ به جز نواحي قطبي آن، بياباني است . زهره نيز ممكن است داراي بيابان هايي باشد .

انواع تپه ها

كاربرد تصاوير ماهواره اي لندست از فضا و عكس هاي هوايي و عكس هاي زميني نشان مي دهد كه بيابان هاي موجود در دنيا افزايش يافته است. اين عكس ها پنج نوع اساسي از تلماسه ها را مشخص مي سازد: هلالي، طواي، ستاره اي، شلجمي و سهمي.

عمومي ترين نوع اين تلماسه ها، تلماسه هاي هلالي هستند كه روي زمين و مريخ تشكيل مي شوند. تلماسه هاي هلالي معمولاً عرض هايي پهن تر از طولشان دارند . سمت پر شيب آنها در دامنه ي مقعر تپه قرار مي گيرد . اين تپه ها تحت شرايطي كه باد تنها از يك سمت بوزد، تشكيل مي شوند. چنين تلماسه هايي را نيز به عنوان برخان يا تپه هاي متقاطع مي شناسند. برخي ازتلماسه هاي هلالي سريع تر از انواع ديگر ‏تلماسه ها، روي سطح بيابان حركت مي كنند . گروهي از اين ‏تپه ها بيش از 100 متر در سال هاي 1954 و 1955 ، در ناينگشا[3] ي چين حركت كردند. مشابه چنين سرعت هايي را در صحراي غربي مصر محاسبه كرده اند. بزرگترين ‏تپه هاي هلالي روي زمين در بيابان تكله مكان چين قرار دارند؛ اين ‏تپه ها بر حسب پهناي تاج ، ميانگين تاجي بيش از 3 كيلومتر را دارند.

برآمدگي تلماسه هاي موجي شكل ، طولاني تر از ‏تلماسه هايي است كه پهن هستند و به نام تلماسه هاي طولي شناخته مي شوند و ممكن است بيش از 160 كيلومتر طول داشته باشند. ‏تلماسه هاي طولي به صورت هاي منفرد و جداگانه نيز ديده مي شوند؛ اما معمولاً اين ‏تلماسه ها مجموعه اي از شيارهاي موازي را بوجود مي آورند كه با كيلومترها شن، ريگ و يا راهروهاي سنگي جدا مي شوند. برخي ‏تلماسه هاي طولي با هم ادغام مي شوند و تلماسه هاي مركب Y شكلي را بوجود آورند. بسياري از اين ‏تپه ها در رژيم هاي بادي دو سويه تشكيل مي شوند. محور طويل اين ‏تپه ها در جهت برداري حركت ماسه گسترش مي يابند .

‏تلماسه هاي شعاعي همسان يا ستاره اي همان تلماسه هاي ماسه اي هرمي هستند ؛ با 3 دامنه ي شيب در 3 يا چند بازو كه از بلنداي مركز ‏تپه كشيده مي شوند . ‏تلماسه هاي ستاره اي در سرزمين هايي كه باد از چند سو مي وزد تشكيل مي شوند. تلماسه هاي ستاره اي به سمت بالا بيشتر رشد مي كنند ؛ در گراند ارگ اورينتال[4] صحرا بيشترين ‏ تلماسه ها را نوع ستاره اي تشكيل مي دهد. در ديگر صحراها، اين گونه تلماسه ها در حاشيه ي سواحل شني درياها، نزديك سدهاي توپوگرافيك ايجاد مي شوند . در جنوب شرقي بادين جران ديزرت[5] چين ، ‏تلماسه هاي ستاره اي 500 متر بلندي دارند و شايد بلندترين ‏تپه هاي سطح زمين به شمار آيند .

‏ تلماسه هاي مدور يا تخم مرغي شكل كه عموماً فاقد شيب دامنه مي باشند ، تلماسه هاي گنبدي شكل نادري هستند كه دور از سواحل شني دريا ايجاد مي شوند .

‏تلماسه هاي U شكل با نوك هايي برآمده كه با بازوهايي امتداد يافته، كشيده مي شوند، تلماسه هاي شلجمي هستند. گاهي اين تلماسه ها را U شكل و يا بادكند مي نامند؛ و در بيابان هاي ساحلي به خوبي شناخته شده اند. بر خلاف ‏ تلماسه هاي هلالي، نوك آنها بر خلاف جهت باد است . امتداد بازوهاي اين نوع تلماسه ها، بيشتر از مكان مبدأ خود تبعيت مي كنند، به خاطر اين كه اين ‏ تلماسه ها بوسيله ي پوشش هاي گياهي تثبيت مي شوند، در حالي كه توده هاي ماسه به سمت جلو حركت مي كنند . طويل ترين تلماسه هاي شلجمي با طول بازوي 12 كيلومتر شناخته شده اند .

‏ تلماسه هاي معكوس[6] در هر جا كه بادها به صورت دوره اي با جهت هاي معكوس بوزند ايجاد مي شوند؛ اين نوع تلماسه ها نسبت به ديگر ‏ تلماسه هايي كه نام برده شد ، متفاوت مي باشند . اين تلماسه ها نوعاً دامنه هاي عمده و كوچكتري دارند كه در جهت هاي متفاوتي كشيده شده اند .

تمام اين ‏ تلماسه ها در سه شكل بوجود مي آيند : ساده ، مركب و پيچيده . ‏ تلماسه هاي ساده، با كمترين دامنه هايي كه دارند ، نوع هندسي تلماسه ها را معين كرده و شكلهاي تلماسه به شمار مي روند. تلماسه هاي مركب، تلماسه هاي بزرگي هستند كه روي آن ‏تلماسه هاي مشابهي از همان نوع با همان منشأ و جهت و شيب قرار گرفته اند. تلماسه هاي پيچيده تركيبي از دو يا چند نوع تلماسه ها مي باشند . تلماسه هاي هلالي با تلماسه هاي ستاره اي كه روي تاج و ستيغ اشان واقع شده اند ، عمومي ترين نوع ‏ تلماسه هاي پيچيده به شمار مي روند . ‏ تلماسه هاي ساده، مشخص كننده ي يك رژيم بادي هستند كه پس از تشكيل ‏آن، تغييري در جهت و يا شدت باد مشاهده نمي شود . در حالي كه ‏در تلماسه هاي مركب و پيچيده تغييراتي در جهت و شدت باد به وجود آمده است.

سفر در بيابان ناميب، ناميبا، 1998

تصوير امروز نشنال جغرافيا. 11 آبان ماه 1386

———————————————————————————————–

 

 

نقشه ي بيابان هاي جهان

 

بيابان چبيست ؟

تقريباً يك سوم سطح زمين را بيابان ها اشغال كرده اند، سرزمين هاي خشكي كه بارندگي ناچيز آن تنها پوشش گياهي تنك و حيات جانوري و انساني اندكي را حمايت مي كنند. بيابان ها را گاه دنيايي خشن و اسرار آميز، و در مواردي نيز به عنوان محيط هايي مخاطره آميز و اكتشافي توصيف كرده اند. اين مناطق خشك را به اين دليل بيابان مي نامند كه سرزمين هاي بي آبي هستند. اين سرزمين ها ممكن است گرم و يا مناطق سردي باشند. سرزمين هايي وسيع كه از شن و يا سنگريزه و سنگ، و گاهي همراه با گياه تشكيل مي شوند. اما آنچه مشخص است: بيابان ها هميشه خشك هستند.

بيابان ها را به اين دليل آزمايشگاههاي طبيعي مي دانند كه فعل و انفعال هاي مربوط به باد و گاهي آب را در سطوح خشك سياره ي زمين مطالعه مي كنند. اين مطالعات شامل رسوباتي از كاني هاي موجود است كه در محيط هاي خشك بياباني شكل گرفته و يا در معرض فرسايش واقع شده اند. به خاطر اين كه سرزمين هاي بياباني خشك هستند، مكان هاي واقعي براي مصنوعات انسان محسوب شده و در اين محيط ها نيز فسيل ها محفوظ باقي مي مانند. بيابان ها محيط هاي حساس و شكننده اي مي باشند كه بد رفتاري با آن مشكلات جدي و دامنه داري را در ديگر بخش هاي جهان به همراه خواهد داشت.

وجود بيابان هاي متعدد در جهان، تعريف هاي تقريباً متعدد و سيستم هاي طبقه بندي گوناگوني را نيز از بيابان موجب شده است. اساس بيشتر اين طبقه بندي ها تركيبي است از: تعداد روزهاي باراني، مجموع باران سالانه ، درجه حرارت ، رطوبت و يا فاكتورهاي ديگر. در سال 1953 پورايل مايگز[1] مناطق بياباني زمين را بر اساس ميزان بارندگي، به سه دسته تقسيم نمود. در اين نوع از سيستم طبقه بندي جديد، سرزمين هاي به شدت خشك، با 12 ماه بدون بارندگي؛ سرزمين هاي خشك با كمتر از 250 ميليمتر باران سالانه و سرزمين هاي نيمه خشك با ميانگين 250 تا 500 ميليمتر بارندگي مشخص مي شوند؛ سرزمين هاي خشك و به شدت خشك را بيابان ها تشكيل مي دهند. چمنزارهاي نيمه خشك را عموماً استپ مي خوانند.

تأثيرات اتمسفري سرزمين هاي خشك

ما در بخش پاييني پوشش گازي اتمسفر زندگي مي كنيم ؛ كه محدوده ي جاذبه ي زمين نيز محسوب مي شود. به خاطر گردش وضعي زمين و انحراف محور آن، گردش عمومي جو از فرايندهاي پيچيده اي برخوردار است. محور زمين از سطح محوري، 5/23 درجه انحراف دارد؛ در نتيجه ي اين انحراف، اشعه ي خورشيد ي در آغاز انقلاب تابستاني، بر 5/23 درجه ي عرض جغرافيايي شمال و روي مدار رأس سرطان، تابش عمودي دارد؛ و در آغاز انقلاب زمستاني، اشعه ي خورشيدي بر مدار 5/23 درجه ي عرض جنوبي و روي مدار رأس الجدي عمود مي تابد. نيمكره ي شمالي، بيشترين ساعات روشنايي را در روز انقلاب تابستاني داراست؛ و در روز انقلاب زمستاني داراي كمترين ساعات روشنايي در هر سال مي باشد. كجي محور زمين گرمايش گوناگوني را در سطح زمين ايجاد مي كند كه سبب تغييرات فصلي در گردش جهاني مي گردد.

در مقياس سياره اي، گردش هوا بين استواي گرم و قطبين سرد شمالي و جنوبي، كمربندهاي گوناگون فشار را ايجاد مي كند كه هوا را تحت تأثير خود قرار مي دهد. اشعه ي خورشيدي باعث گرمي هوا در استوا شده و ايجاد يك مركز كم فشار در اين منطقه مي نمايد. به هر حال چنين الگوي ساده اي از همرفت اتمسفري، با گردش زمين به دور خود كامل مي شود كه معرف نيروي كوريوليس است. براي درك منشأ اين اثر، موارد زير را در نظر بگيريد: چوبي به طور عمودي در زمين قطب شمال قرار دارد و معادل گردش محوري زمين، گردشي را به دور خود خواهد داشت؛ اين چوب در استوا به دور دايره اي حدود 40000 كيلومتر به دور زمين حركت خواهد كرد.

اثر نيروي كوريوليس، قانون اول حركت نيوتن را نشان مي دهد كه يك جسم در حال حركت، حركت خود را با همان سرعت و جهت ادامه خواهد داد مگر آن كه از سوي نيروهاي بيروني عملي روي آن صورت گيرد. بنابر اين ، بادي از طرف استوا و در جهت شمال حركتش را ادامه خواهد داد، سرعت اين باد در استوا با سرعت گردش زمين در همين محل منطبق مي باشد؛ در صورتي كه وزش آن در عرض هاي بالاتر در حالتي است كه زميني كه روي آن قرار دارد، آهسته تر حركت مي كند. عموماً اثر نيروي كوريوليس براي جريان هاي هوا و بادهايي كه در سطح زمين با جهت غربي- شرقي مي وزند، محاسبه مي شود.. ” وزش باد بين سرزمين هايي است كه فشارهاي اتمسفري متفاوتي دارند.”

نيروي كوريوليس روي الگوي گردش عمومي جو زمين تأثير مي گذارد. در مناطقي بين عرض هاي 30 درجه ي شمالي و 30 درجه ي جنوبي، هواي سطح زمين به سمت استوا جريان داشته و در سطوح بالا حركتي رو به سمت قطب خواهد داشت. اين سرزمين كم فشار بادهايي را در سطح زمين و نزديك استوا ايجاد مي كند كه به بادهاي تجاري معروف مي باشند؛ مانند دلدروم .

حوالي عرض هاي 30 درجه ي شمالي و 30 درجه ي جنوبي ، در كمربندهاي پرفشار جنب حاره، جريان هاي هواي رو به سمت قطب، به سمت زمين فرود مي آيند. اين هواي نزولي نسبتاً خشك هستند؛ زيرا رطوبتي را كه قيلاً داشته، روي جنگل هاي باراني حاره از دست داده است. نزديك اين منطقه از مركز پرفشار، كه حاصل هواي نزولي مي باشد، بادها در سطح زمين ضعيف و تغيير پذير هستند. اين مناطق به عرض هاي اسب شهرت دارند؛ گمان مي رود كه نام اين سرزمين از دريانوردان استعماري گرفته شده باشد؛ كساني كه هنگام عبور از اين عرض ها در اقيانوس با مانع روبرو مي شدند و مجبور بودند محموله هاي خود را كه اين اسب ها باشند، به دريا پرتاپ كنند تا در برابر آب محفوظ بمانند.

هوايي كه از اين كمربندهاي پرفشار به سمت استوا جريان مي يابد، در هر دو نيمكره، تحت تأثير نيروي كوريوليس به سمت غرب منحرف مي شود. چون بادها نامشان را از جهتي كه مي وزند مي گيرند، در نيمكره ي شمالي اين بادها را بادهاي تجاري شمال شرق؛ و در نيمكره ي جنوبي به بادهاي تجاري جنوب شرق معروف هستند. بادهاي تجاري در منطقه ي آرامگان استوايي با هم برخورد مي كنند. اين بادهاي سطحي به عنوان بادهاي غربي، از عرض هاي اسب به سمت قطبين جريان مي يابند. در عرض هاي 50 تا 60 درجه ي شمالي و جنوبي، اين بادهاي غربي با بادهاي شرقي قطبي برخورد مي كنند .

نزديك سطح زمين، جهت بادها تحت تأثير نيروي اصطكاك و تغييرات توپوگرافي واقع مي شوند. بادها ممكن است روزانه، فصلي و پراكنده باشند. همچنين بادها بر اساس سرعت، بادهاي لطيف شمالي تا تندبادهايي با سرعت بيش از 300 كيلومتر در ساعت را شامل مي شوند.

بیابان قره قوم

بياباني در آسياي مركزي كه بيشتر تركمنستان را اشغال مي كند. نامش به خاطر شن هاي سياه است.اين بيابان سه چهارم تركمنستان را اشغال مي كند و از فلات اوست يورت در شمال تا كوهستان هاي كپه داغ در جنوب، و از رودخانه ي آمودريا در شرق تا درياي خزر در غرب گسترش مي يابد. مساحت قره قوم تقريبً 350 هزار كيلومتر مربع است.
بخش وسيعي از قره قوم را عمدتاً رس سخت شده و تپه هاي ماسه اي دربرگرفته است. اين قلمرو معمولاً عاري از پوشش گياهي است. گونه هايي از بوته هاي استپ و انواع كمي از گياهان گلدار در سطحي محدود از اين منطقه مخصوصاً در جنوب شرقي آن رشد مي كنند.
در اين بيابان مردم به طور پراكنده زندگي مي كنند. بيشتر آنها تركمن هايي هستند كه در سرزمين هايي كه امكان آبياري وجود دارد كشاورزي مي كنند و يا در سواحل درياي خزر به ماهيگيري مي پردازند. كانال قره قوم آب را به بخش هايي از اين بيابان در جنوب و جنوب شرق مي رساند، جايي كه كشاورزان به كشت پنبه، محصولات علوفه اي، ميوه و سبزيجات مي پردازند. قره قوم ذخاير ارزشمندي از گاز طبيعي و نفت و خطوط لوله اي كه از بيابان عبور مي كنند، برخوردار است..

بيابان بزرگ ويكتوريا

منطقه ي خشكي در جنوب استراليا، واقع در ايالت هاي استرالياي جنوبي استرالياي غربي. سرزمين لم يزرعي از تپه هاي شني و درياچه هاي نمكي علف هاي پراكنده. اين بيابان از شرق به غرب حدود 725 كيلومتر گسترش يافته و با دشت نورالبور از خليج بزرگ استراليا جدا مي شود. گروه هاي مختلفي از بوميان استراليايي در اين بيابان زندگي مي كنند.

بيابان كالاهاري

بيابان كالاهاري بيشتر بوتسوانا و بخشهايي از شمال آفريقاي جنوبي و شرق ناميبيا را دربرمي گيرد. اين بيابان بخشي از حوضه ي شني نيمه خشك وسيعي است كه به سمت آنگولا،زامبيا، و زيمباوه كشيده شده است. نام كالاهاري از كلمه ي گلاگدي مشتق شده است كه به معني عطش زياد است.

 

بیابان آتاکاما

سرزمين خشكي درشمال شيلي كه از غرب با كوهستان هاي حاشيه اي اقيانوس آرام و درشرق با رشته كوه هاي آند محدود مي گردد. با بارشي كه دو يا چهاربار درطول يك قرن ايجاد مي شود، آتاكاما يكي ازمناطق بياباني جهان به شمار مي رود. اين فقدان بارندگي درنتيجه ي وارونگي دما حاصل مي شود. جريان آب سرد همبولت كه از سمت قطب حركت مي كند، هواي سردي را درسطح آب پخش مي كند، و درنتيجه ي آن هواي گرم سطوح بالا مهار مي گردد. اين وارونگي توليد مه نموده اما فاقد هرگونه بارندگي مي باشد. بنابراين، به جز چند واحه كه آبياري مي شود، پوشش گياهي آتاكاما به شدت تنك و پراكنده است. همچنين عليرغم نزديكي اين بيابان به مدار استوا، وارونگي دما باعث حفظ درجه حرارت هاي پايين دراين سرزمين مي گردد. مثلآ شهري مانند آنتو فاگاستا، باوجود اينكه 1700 كيلومتر نزديك تراز سانتياگو به خط استوا مي باشد اما درجه حرارت هاي مشابهي رادارند.

تاج خروس

 

تاج خروس، خار روسی و افسون باد نام هایی عمومی از این نماد موجود در بیابان های غرب آمریکا است. این که به آن خار روسی می نامند، اشاره دارد به منشأ این گیاه که از اوراسیا می باشد. از نام های علمی برای تاج خروس می توان به سالسولا کالی، سالسولا پستیفر، سالسولا استرالیس، سالسولا ایبریکا، و سالسولا تراگوس اشاره کرد. سالسولا از کلمه ی لاتین سالری به معنی نمک مشتق می شود، و تحمل گیاه را نسبت به نمک نشان می دهد. هنوز توافقی در انتخاب نام علمی این گیاه در این جا صورت نگرفته است، اگر چه سالسولا ترگوس برای انواع گوناگون تاج خروس های داخلی برگزیده شده است و سالسولا کالی برای بیشتر انواع ساحلی آن در نظر گربته شده است

mehr1

 

توصیف

در حقیقت هرکسی می تواند خار روسی را که ساختمانی شبیه به یک بوته طبیعی دارد، تشخیص دهد. اندازه ی گیاهان معمولاً می تواند به کوچکی یک توپ فوتبال یا به بزرگی یک فولکس باشد. بهرحال، بیشتر مردم نمی توانند نهال و جوانه ی سبز رنگ، شاخه های باطراوت و علف مانند این گیاه را تشخیص دهند. گلهای سبز نامشخصی در زاویه ی شاخه ها( جایی که برگ ها از ساقه منشعب می شوند) و در برگ های بالاتر رشد می کنند، هر کدام با یک جفت برگه های خاردار همراه می شوند. موش ها، گوسفند های کوهستانی و بز های کوهی ویژه ی این ناحیه از شاخه های نازک آن تغذیه می کنند.

mehr2

 

محل سکونت

همچنان که در مسیر جاده به سمت بیابان می پیچید، گیاهان تاج خروس یا خارهای روسی آنچه را که باید انجام دهند به بهترین وجه به انجام رسانده اند، به طوری که بذرهایشان را پراکنده کرده اند، به عنوان نمونه هر یک 250 هزار بذر را متفرق ساخته اند. بذرها غیر معمولی هستند، چرا که فاقد پوشش محافظتی و یا انبار غذایی ذخیره شده می باشند. در عوض، هر بذر به صورت مارپیچ است و جنین گیاه در غشاء نازکی پیچیده شده است. برای این که زمستان را بدون داشتن پوشش گرمایی سپری نماید، تا رسیدن هوای گرم شروع به سبز شدن نمی کند.

دشت لوت

بياباني در جنوب شرقي ايران، و در مكاني واقع مي شود كه سه رشته كوه به هم مي رسند. دشت لوت سرزمين پست و كم ارتفاعي را اشغال مي كند، با ارتفاع منوسط حدود 300 متر پست ترین قسمت ایران نیز محسوب می شود. کم ارتفاع ترین قسمت آن 56 متر بالاتر از سطح دریا مشخص شده است.

اين حوضه ي تقريباً تخم مرغي شكلي كه حدود 450

دشت کویر

دشت كوير بياباني نمكي در شمال ايران مركزي. از حدود 50 كيلومتري شرق شهر قم آغاز مي شود. دشت كوير حدود 290 كيلومتر ، و از سمنان تا خراسان گسترش مي يابد. بيشترين گسترش آن در امتداد شمالي – جنوبي و 190 كيلومتر است، وسعت اين بيابان 54400 كيلومتر مربع مي باشد. دشت كوير شامل يك حوضه ي بزرگ رودخانه اي و چندين حوضه ي كوچك است كه در سرزميني كوهستاني واقع شده اند. اغلب اين حوضه ها در ارتفاع حدود 900 متري قرار دارند. حداكثر ارتفاع كوهستان هاي احاطه كننده ي اين دشت بين 1500 متر تا 1800 متر بالاتر از سطح دريا تغيير مي كند. در حاشيه ي جنوبي دشت كوير چند تپه ي ماسه اي ديده مي شود. درجه حرارت هاي تابستاني بسيار بالا و هوا در فصل تابستان بسيار گرم است، در اين فصل دشت كوير هيچگونه رطوبتي را دريافت نمي كند. در زمستان نيز درجه حرارت هاي روزانه بالا، اما دماي شبانه فوق العاده پايين و هوا بسیار سرد است. دشت كوير در زمستان چندين اينچ بارندگي دريافت مي كند، و براي مدتي ممكن است بسياري از حوضه ي كوير از آب پوشيده شود. با وجود رطوبت زمستاني، دشت كوير بسيار نمكي و شور است و بنابراین برای رشد گیاهان مناسب به نظر نمی رسد. به جز از ظهور بوته هاي گوناگوني كه مقاوم به شوري هستند، دشت كوير لم يزرع و عاري از پوشش گياهي است. در نتيجه ي فقدان آب شيرين، عدم امكان كشاورزي، فقدان پوشش گياهي و علوفه براي دام، هیچ سكونتگاهي در دشت كوير وجود ندارد

+ نوشته شده در  2011/12/2ساعت 0:44  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2011/3/6ساعت 23:23  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2011/3/6ساعت 23:17  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2011/3/6ساعت 23:0  توسط اطلس ایران وجهان  | 

رتبه  درجهان پرچم   کشور جمعیت           درصدجمعیت جهان [۱۶]
۱۵۹ Flag of Qatar.svg قطر ۸۱۳٬۰۰۰ ۰٫۰۱۲
۱۶۰ الگو:Country data کومور ۷۹۸٬۰۰۰ ۰٫۰۱۲ [۱۷]
۱۶۱ الگو:Country data جیبوتی ۷۹۳٬۰۰۰ ۰٫۰۱۲
۱۶۲ الگو:Country data ریونیون ۷۸۵٬۰۰۰ ۰٫۰۱۲
۱۶۳ Flag of Guyana.svg گویان ۷۵۱٬۰۰۰ ۰٫۰۱۱
۱۶۴ Flag of Bahrain.svg بحرین ۷۲۷٬۰۰۰ ۰٫۰۱۱
۱۶۵ الگو:Country data مونته‌نگرو ۶۲۰٬۱۴۵ ۰٫۰۰۹ [۱۸]
۱۶۶ الگو:Country data ترانس‌نیستریا ۵۵۵٬۳۴۷ ۰٫۰۰۸
۱۶۷ الگو:Country data کیپ ورد ۵۰۷٬۰۰۰ ۰٫۰۰۸
۱۶۸ Flag of Equatorial Guinea.svg گینه استوایی ۵۰۴٬۰۰۰ ۰٫۰۰۸
۱۶۹ الگو:Country data جزایر سلیمان ۴۷۸٬۰۰۰ ۰٫۰۰۷
۱۷۰ الگو:Country data لوکزامبورگ ۴۶۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰۷
۱۷۱ Flag of Macau.svg ماکائو (الگو:Country data جمهوری خلق چین) ۴۶۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰۷
۱۷۲ الگو:Country data سورینام ۴۴۹٬۰۰۰ ۰٫۰۰۷
۱۷۳ الگو:Country data جزیره گوادلوپ ۴۴۸٬۰۰۰ ۰٫۰۰۷
۱۷۴ الگو:Country data مالت ۴۰۲٬۰۰۰ ۰٫۰۰۶
۱۷۵ الگو:Country data مارتینیک ۳۹۶٬۰۰۰ ۰٫۰۰۶
۱۷۶ Flag of Brunei.svg برونئی ۳۷۴٬۰۰۰ ۰٫۰۰۶
۱۷۷ الگو:Country data صحرای غربی ۳۴۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۵
۱۷۸ الگو:Country data مالدیو ۳۲۹٬۰۰۰ ۰٫۰۰۵
۱۷۹ الگو:Country data باهاما ۳۲۳٬۰۰۰ ۰٫۰۰۵
۱۸۰ Flag of Iceland.svg ایسلند ۳۰۴٬۳۳۴ ۰٫۰۰۵
۱۸۱ Flag of Belize.svg بلیز ۲۸۷٬۷۳۰ ۰٫۰۰۴
۱۸۲ Flag of Barbados.svg باربادوس ۲۷۹٬۰۰۰ ۰٫۰۰۴
۱۸۳ الگو:Country data قبرس شمالی ۲۶۴٬۱۷۲ ۰٫۰۰۴
۱۸۴ الگو:Country data پلینزی فرانسه ۲۵۷٬۰۰۰ ۰٫۰۰۴
۱۸۵ الگو:Country data کالدونیای جدید ۲۳۷٬۰۰۰ ۰٫۰۰۴
۱۸۶ الگو:Country data وانواتو ۲۱۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۳
۱۸۷ الگو:Country data گویان فرانسه ۱۸۷٬۰۰۰ ۰٫۰۰۳
۱۸۸ الگو:Country data ساموآ ۱۸۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰۳
۱۸۹ Flag of the Netherlands Antilles.svg آنتیل هلند (Flag of the Netherlands.svg هلند) ۱۸۳٬۰۰۰ ۰٫۰۰۳
۱۹۰ الگو:Country data گوآم ۱۷۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰۳
۱۹۱ Flag of Saint Lucia.svg سنت لوسیا ۱۶۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۱۹۲ الگو:Country data سائوتومه و پرنسیپ ۱۵۷٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۱۹۳ الگو:Country data آبخاز ۱۵۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۱۹۴ الگو:Country data جزایر مانش ۱۴۹٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲ [۱۹]
۱۹۵ الگو:Country data قره‌باغ ۱۴۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۱۹۶ الگو:Country data سنت وینسنت و گرنادین ۱۱۹٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۱۹۷ الگو:Country data مجمع الجزایر ویرجین آمریکا ۱۱۲٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۱۹۸ الگو:Country data ایالات فدرال میکرونزی ۱۱۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۱۹۹ الگو:Country data گرانادا ۱۰۳٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۲۰۰ الگو:Country data تونگا ۱۰۲٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۲۰۱ الگو:Country data آروبا (Flag of the Netherlands.svg هلند) ۹۹٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۲۰۲ Flag of Kiribati.svg کیریباتی ۹۹٬۰۰۰ ۰٫۰۰۲
۲۰۳ Flag of Antigua and Barbuda.svg آنتیگوا و باربودا ۸۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۱
۲۰۴ الگو:Country data مجمع الجزایر ماریانای شمالی ۸۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۱
۲۰۵ الگو:Country data سیشل ۸۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۱
۲۰۶ الگو:Country data دومینیکا ۷۹٬۰۰۰ ۰٫۰۰۱
۲۰۷ الگو:Country data جزیره مان ۷۷٬۰۰۰ ۰٫۰۰۱
۲۰۸ الگو:Country data اوستیای جنوبی ۷۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰۱
۲۰۹ الگو:Country data آندورا ۶۷٬۰۰۰ ۰٫۰۰۱
۲۱۰ الگو:Country data ساموآی آمریکا ۶۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰۱
۲۱۱ الگو:Country data برمودا ۶۴٬۰۰۰ ۰٫۰۰۱
۲۱۲ Flag of the Marshall Islands.svg جزایر مارشال ۶۲٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۹
۲۱۳ الگو:Country data گرینلند (Flag of Denmark.svg دانمارک) ۵۷٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۹
۲۱۴ الگو:Country data جزایر فارو (Flag of Denmark.svg دانمارک) ۴۷٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۷
۲۱۵ الگو:Country data جزایر کایمن ۴۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۷
۲۱۶ الگو:Country data سنت کیتس و نویس ۴۳٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۷
۲۱۷ الگو:Country data موناکو ۳۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۵
۲۱۸ الگو:Country data لیختنشتاین ۳۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۵
۲۱۹ Flag of San Marino.svg سن مارینو ۲۸٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۴
۲۲۰ الگو:Country data جبل‌الطارق ۲۸٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۴
۲۲۱ الگو:Country data جزایر تورکس و کایکوس ۲۶٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۴
۲۲۲ الگو:Country data جزایر ویرجین بریتانیا ۲۲٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۳
۲۲۳ Flag of Palau.svg پالائو ۲۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۳
۲۲۴ الگو:Country data جزایر کوک ۱۸٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۳
۲۲۵ الگو:Country data والیس و فوتونا ۱۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۲
۲۲۶ Flag of Nauru.svg نائورو ۱۴٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۲
۲۲۷ الگو:Country data آنگویلا ۱۲٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۲
۲۲۸ الگو:Country data تووالو ۱۰٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۲
۲۲۹ الگو:Country data سنت پیر و ماژلان ۶٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۱
۲۳۰ الگو:Country data سنت هلن ۵٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۸ [۲۰]
۲۳۱ الگو:Country data مونتسرات ۴٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۷
۲۳۲ الگو:Country data جزایر فالکلند ۳٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۵
۲۳۳ الگو:Country data نیئه ۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۲
۲۳۴ الگو:Country data توکلائو ۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۲
۲۳۵ Flag of the Vatican City.svg واتیکان ۱٬۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۲
۲۳۶ الگو:Country data جزایر پیت کرن ۶۷ ۰٫۰۰۰۰۰۱۱

[ویرایش] پانویس

 1. به‌جز هنگ کنگ، ماکائو و تایوان
 2. از چین قاره‌ای
 3. شامل جامو و کشمیر (هندوستان)، کشمیر آزاد (پاکستان)، و کشمیر چین (جمهوری خلق چین).
 4. برآورد اداره آمار پادشاهی متحده از ۲۰۰۵: ۶۰٬۲۰۹٬۵۰۰
 5. شامل جزیره‌های [[تایوان}}، [[جزایر پسکادرس|پسکادرس}}، [[کینمن}}، [[جزایر ماتسو|ماتسو}}، [[List of islands of the تایوان|etc.}} آمار جمعیتی از سازمان جاسوسی آمریکا (۲۰۰۵-۰۷-۰۱).
 6. شامل [[جزیره کریسمس}} (۱٬۵۰۸)، [[جزایر (کیلینگ) کوکو}} (۶۲۸) ، و [[جزیره نورفاک}} (۱٬۸۲۸)
 7. INE (2006), Estimativas de população residente, por sexo e grandes grupos etários e índices em 31/XII/2005 (NUTS novas), Lisbon, Portugal
 8. Geohive.com: آمار ۱۹۹۱ شامل کوزوو (با ۱٫۹۶ میلیون).
 9. شامل الگو:Country data جزایر الند
 10. شامل الگو:Country data والبارد (۲٬۷۰۱) و [[جزیره بان ماین}}
 11. به‌جز الگو:Country data آبخاز (۱۵۰٬۰۰۰) و الگو:Country data اوستیای جنوبی (۷۰٬۰۰۰)
 12. Central Statistics Office: 2006 Prelliminary Census figure is 4٬234٬925.
 13. شامل الگو:Country data ترانس‌نیستریا (۵۵۵٬۳۴۷)
 14. آمار ۲۰۰۵ دولت الگو:Country data بوتان: ۶۷۲٬۴۲۵.
 15. شامل آگالگا Agalega , رودریگز (جزیره)Rodrigues (island) , کارگادوس کارایوسCargados Carajos ،
 16. شامل الگو:Country data قبرس شمالی (۲۶۴٬۱۷۲).آمار تهیه شده توسط قبرس (جنوبی): ۷۴۹٬۲۰۰ (۲۰۰۴)
 17. شامل Flag of France.svg مایوت (با جمعیت در ۲۰۰۲ ۱۶۰٬۲۶۵)
 18. [۱]: آمار دولتی :۲۰۰۳
 19. Consists of the bailiwick of Guernsey (with a population as of the 2001 census of 62101) and bailiwick of Jersey (with a population as of the 2001 census of 87186)
+ نوشته شده در  2010/10/26ساعت 21:45  توسط اطلس ایران وجهان  | 

رتبه درجهان پرچم   کشور جمعیت                 درصدجمعیت جهان
۹۳ Flag of Bulgaria.svg بلغارستان ۷٬۷۲۶٬۰۰۰ ۰٫۱۲
۹۴ الگو:Country data بوروندی ۷٬۵۴۸٬۰۰۰ ۰٫۱۲
۹۵ Flag of Switzerland.svg سوئیس ۷٬۲۵۲٬۰۰۰ ۰٫۱۱
۹۶ Flag of Honduras.svg هندوراس ۷٬۲۰۵٬۰۰۰ ۰٫۱۱
۹۷ Flag of El Salvador.svg السالوادور ۷٬۲۰۳٬۸۰۷ ۰٫۱۱
۹۸ الگو:Country data هنگ کنگ ۷٬۰۴۱٬۰۰۰ ۰٫۱۱
۹۹ Flag of Israel.svg اسرائیل ۷٬۰۲۶٬۰۰۰ ۰٫۱۱
۱۰۰ Flag of Tajikistan.svg تاجیکستان ۶٬۵۰۷٬۰۰۰ ۰٫۱
۱۰۱ Flag of Paraguay.svg پاراگوئه ۶٬۱۵۸٬۰۰۰ ۰٫۰۹۴
۱۰۲ الگو:Country data توگو ۶٬۱۴۵٬۰۰۰ ۰٫۰۹۴
۱۰۳ الگو:Country data لائوس ۵٬۹۲۴٬۰۰۰ ۰٫۰۹
۱۰۴ الگو:Country data پاپوآ گینه نو ۵٬۸۸۷٬۰۰۰ ۰٫۰۹
۱۰۵ Flag of Libya.svg لیبی ۵٬۸۵۳٬۰۰۰ ۰٫۰۸۹
۱۰۶ Flag of Jordan.svg اردن ۵٬۷۰۳٬۰۰۰ ۰٫۰۸۷
۱۰۷ الگو:Country data سیرالئون ۵٬۵۲۵٬۰۰۰ ۰٫۰۸۴
۱۰۸ الگو:Country data نیکاراگوآ ۵٬۴۸۷٬۰۰۰ ۰٫۰۸۴
۱۰۹ Flag of Denmark.svg دانمارک ۵٬۴۳۱٬۰۰۰ ۰٫۰۸۳
۱۱۰ Flag of Slovakia.svg اسلواکی ۵٬۴۰۱٬۰۰۰ ۰٫۰۸۲
۱۱۱ Flag of Kyrgyzstan.svg قرقیزستان ۵٬۲۶۴٬۰۰۰ ۰٫۰۸
۱۱۲ Flag of Finland.svg فنلاند ۵٬۲۴۹٬۰۰۰ ۰٫۰۸ [۹]
۱۱۳ Flag of Turkmenistan.svg ترکمنستان ۴٬۸۳۳٬۰۰۰ ۰٫۰۷۴
۱۱۴ Flag of Norway.svg نروژ ۴٬۶۷۳٬۴۰۰ ۰٫۰۷۱ ساعت جمعیت‌شمار، [۱۰]
۱۱۵ Flag of Croatia.svg کرواسی ۴٬۵۵۱٬۰۰۰ ۰٫۰۶۹
۱۱۶ Flag of the United Arab Emirates.svg امارات متحده عربی ۴٬۴۹۶٬۰۰۰ ۰٫۰۶۹
۱۱۷ Flag of Georgia.svg گرجستان ۴٬۴۷۴٬۰۰۰ ۰٫۰۶۸ [۱۱]
۱۱۸ Flag of Eritrea.svg اریتره ۴٬۴۰۱٬۰۰۰ ۰٫۰۶۷
۱۱۹ الگو:Country data کستاریکا ۴٬۳۲۷٬۰۰۰ ۰٫۰۶۶
۱۲۰ Flag of Singapore.svg سنگاپور ۴٬۳۲۶٬۰۰۰ ۰٫۰۶۶
۱۲۱ Flag of Ireland.svg جمهوری ایرلند ۴٬۲۳۴٬۹۲۵ ۰٫۰۶۵ [۱۲]
۱۲۲ الگو:Country data زلاند نو ۴٬۱۵۴٬۶۰۰ ۰٫۰۶۳ ساعت جمعیت‌شمار
۱۲۳ Flag of Moldavia.svg مولداوی ۴٬۱۴۸٬۰۰۰ ۰٫۰۶۳ [۱۳]
۱۲۴ الگو:Country data آفریقای مرکزی ۴٬۰۳۸٬۰۰۰ ۰٫۰۶۲
۱۲۵ الگو:Country data جمهوری کنگو ۳٬۹۹۹٬۰۰۰ ۰٫۰۶۱
۱۲۶ الگو:Country data پورتوریکو ۳٬۹۵۵٬۰۰۰ ۰٫۰۶
۱۲۷ الگو:Country data بوسنی هرزگووین ۳٬۹۰۷٬۰۰۰ ۰٫۰۶
۱۲۸ Flag of Palestine.svg فلسطین ۳٬۷۰۲٬۰۰۰ ۰٫۰۵۶
۱۲۹ Flag of Lebanon.svg لبنان ۳٬۵۷۷٬۰۰۰ ۰٫۰۵۵
۱۳۰ الگو:Country data سومالی ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ۰٫۰۵۳
۱۳۱ Flag of Uruguay.svg اروگوئه ۳٬۴۶۳٬۰۰۰ ۰٫۰۵۳
۱۳۲ الگو:Country data لیتوانی ۳٬۴۳۱٬۰۰۰ ۰٫۰۵۲
۱۳۳ الگو:Country data لیبریا ۳٬۲۸۳٬۰۰۰ ۰٫۰۵
۱۳۴ Flag of Panama.svg پاناما ۳٬۲۳۲٬۰۰۰ ۰٫۰۴۹
۱۳۵ Flag of Armenia.svg ارمنستان ۳٬۲۱۵٬۸۰۰ ۰٫۰۴۹
۱۳۶ Flag of Albania.svg آلبانی ۳٬۱۳۰٬۰۰۰ ۰٫۰۴۸
۱۳۶ الگو:Country data موریتانی ۳٬۰۶۹٬۰۰۰ ۰٫۰۴۷
۱۳۸ Flag of Kuwait.svg کویت ۲٬۶۸۷٬۰۰۰ ۰٫۰۴۱
۱۳۹ الگو:Country data جامائیکا ۲٬۶۵۱٬۰۰۰ ۰٫۰۴
۱۴۰ الگو:Country data مغولستان ۲٬۶۴۶٬۰۰۰ ۰٫۰۴
۱۴۱ Flag of Oman.svg عمان ۲٬۵۶۷٬۰۰۰ ۰٫۰۳۹
۱۴۲ الگو:Country data لاتویا ۲٬۳۰۷٬۰۰۰ ۰٫۰۳۵
۱۴۳ الگو:Country data بوتان ۲٬۱۶۳٬۰۰۰ ۰٫۰۳۳ [۱۴]
۱۴۴ الگو:Country data مقدونیه ۲٬۰۳۴٬۰۰۰ ۰٫۰۳۱
۱۴۵ الگو:Country data نامیبیا ۲٬۰۳۱٬۰۰۰ ۰٫۰۳۱
۱۴۶ Flag of Slovenia.svg اسلوونی ۲٬۰۰۶٬۹۰۸ ۰٫۰۳۱
۱۴۷ الگو:Country data لسوتو ۱٬۷۹۵٬۰۰۰ ۰٫۰۲۷
۱۴۸ Flag of Botswana.svg بوتسوانا ۱٬۷۶۵٬۰۰۰ ۰٫۰۲۷
۱۴۹ الگو:Country data گینه بیسائو ۱٬۵۸۶٬۰۰۰ ۰٫۰۲۴
۱۵۰ الگو:Country data گامبیا ۱٬۵۱۷٬۰۰۰ ۰٫۰۲۳
۱۵۱ الگو:Country data گابون ۱٬۳۸۴٬۰۰۰ ۰٫۰۲۱
۱۵۲ Flag of Estonia.svg استونی ۱٬۳۳۰٬۰۰۰ ۰٫۰۲
۱۵۳ الگو:Country data ترینیداد و توباگو ۱٬۳۰۵٬۰۰۰ ۰٫۰۲
۱۵۴ الگو:Country data موریس ۱٬۲۴۵٬۰۰۰ ۰٫۰۱۹ [۱۵]
۱۵۵ الگو:Country data سوازیلند ۱٬۰۳۲٬۰۰۰ ۰٫۰۱۶
۱۵۶ الگو:Country data تیمور شرقی ۹۴۷٬۰۰۰ ۰٫۰۱۴
۱۵۷ الگو:Country data فیجی ۸۴۸٬۰۰۰ ۰٫۰۱۳
۱۵۸ Flag of Cyprus.svg قبرس ۸۳۵٬۰۰۰ ۰٫۰۱۳ [۱۶]
۱۵۹ Flag of Qatar.svg قطر ۸۱۳٬۰۰۰ ۰٫۰۱۲
+ نوشته شده در  2010/10/26ساعت 21:39  توسط اطلس ایران وجهان  | 

 رتبه درجهان پرچم   کشور جمعیت                   درصد جمعیت جهان
۳۱ Flag of Poland.svg لهستان ۳۸٬۵۳۰٬۰۰۰ ۰٫۵۹ ساعت جمعیت‌یادادشتهاشمار
۳۲ Flag of Tanzania.svg تانزانیا ۳۸٬۳۲۹٬۰۰۰ ۰٫۵۸
۳۳ Flag of Sudan.svg سودان ۳۶٬۲۳۳٬۰۰۰ ۰٫۵۵
۳۴ Flag of Kenya.svg کنیا ۳۴٬۲۵۶٬۰۰۰ ۰٫۵۲
۳۵ الگو:Country data الجزائر ۳۲٬۸۵۴٬۰۰۰ ۰٫۵
۳۶ Flag of Canada.svg کانادا ۳۲٬۷۳۳٬۰۰۰ ۰٫۵ ساعت جمعیت‌شمار
۳۷ Flag of Morocco.svg مراکش ۳۱٬۴۷۸٬۰۰۰ ۰٫۴۸
۳۸ Flag of Afghanistan.svg افغانستان ۲۹٬۸۶۳٬۰۰۰ ۰٫۴۶
۳۹ Flag of Uganda.svg اوگاندا ۲۸٬۸۱۶٬۰۰۰ ۰٫۴۴
۴۰ Flag of Iraq.svg عراق ۲۸٬۸۰۷٬۰۰۰ ۰٫۴۴
۴۱ Flag of Peru.svg پرو ۲۷٬۹۶۸٬۰۰۰ ۰٫۴۳
۴۲ الگو:Country data نپال ۲۷٬۱۳۳٬۰۰۰ ۰٫۴۱
۴۳ Flag of Venezuela.svg ونزوئلا ۲۶٬۷۴۹٬۰۰۰ ۰٫۴۱
۴۴ Flag of Uzbekistan.svg ازبکستان ۲۶٬۵۹۳٬۰۰۰ ۰٫۴۱
۴۵ Flag of Malaysia.svg مالزی ۲۵٬۳۴۷٬۰۰۰ ۰٫۳۹
۴۶ Flag of Saudi Arabia.svg عربستان سعودی ۲۴٬۵۷۳٬۰۰۰ ۰٫۳۷
۴۷ الگو:Country data تایوان ۲۲٬۸۹۴٬۳۸۴ ۰٫۳۵ [۵]
۴۸ Flag of North Korea.svg کره شمالی ۲۲٬۴۸۸٬۰۰۰ ۰٫۳۴
۴۹ Flag of Ghana.svg غنا ۲۲٬۱۱۳٬۰۰۰ ۰٫۳۴
۵۰ Flag of Australia.svg استرالیا[۶] ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۰٫۳۲ ساعت جمعیت‌شمار،
۵۱ Flag of Romania.svg رومانی ۲۱٬۷۱۱٬۰۰۰ ۰٫۳۳
۵۲ Flag of Yemen.svg یمن ۲۰٬۹۷۵٬۰۰۰ ۰٫۳۲
۵۳ Flag of Sri Lanka.svg سری‌لانکا ۲۰٬۷۴۳٬۰۰۰ ۰٫۳۲
۵۴ الگو:Country data موزامبیک ۱۹٬۷۹۲٬۰۰۰ ۰٫۳
۵۵ Flag of Syria.svg سوریه ۱۹٬۰۴۳٬۰۰۰ ۰٫۲۹
۵۶ Flag of Madagascar.svg ماداگاسکار ۱۸٬۶۰۶٬۰۰۰ ۰٫۲۸
۵۷ الگو:Country data ساحل عاج ۱۸٬۱۵۴٬۰۰۰ ۰٫۲۸
۵۸ Flag of the Netherlands.svg هلند ۱۶٬۳۴۷٬۰۰۰ ۰٫۲۵ ساعت جمعیت‌شمار
۵۹ الگو:Country data کامرون ۱۶٬۳۲۲٬۰۰۰ ۰٫۲۵
۶۰ Flag of Chile.svg شیلی ۱۶٬۲۹۵٬۰۰۰ ۰٫۲۵
۶۱ الگو:Country data آنگولا ۱۵٬۹۴۱٬۰۰۰ ۰٫۲۴
۶۲ Flag of Kazakhstan.svg قزاقستان ۱۴٬۸۲۵٬۰۰۰ ۰٫۲۳
۶۳ الگو:Country data کامبوج ۱۴٬۰۷۱٬۰۰۰ ۰٫۲۱
۶۴ الگو:Country data نیجر ۱۳٬۹۵۷٬۰۰۰ ۰٫۲۱
۶۵ Flag of Mali.svg مالی ۱۳٬۵۱۸٬۰۰۰ ۰٫۲۱
۶۶ Flag of Burkina Faso.svg بورکینافاسو ۱۳٬۲۲۸٬۰۰۰ ۰٫۲
۶۷ Flag of Ecuador.svg اکوادور ۱۳٬۲۲۸٬۰۰۰ ۰٫۲
۶۸ الگو:Country data زیمبابوه ۱۳٬۰۱۰٬۰۰۰ ۰٫۲
۶۹ Flag of Malawi.svg مالاوی ۱۲٬۸۸۴٬۰۰۰ ۰٫۲
۷۰ الگو:Country data گوآتمالا ۱۲٬۵۹۹٬۰۰۰ ۰٫۱۹
۷۱ الگو:Country data زامبیا ۱۱٬۶۶۸٬۰۰۰ ۰٫۱۸
۷۲ Flag of Senegal.svg سنگال ۱۱٬۶۵۸٬۰۰۰ ۰٫۱۸
۷۳ Flag of Cuba.svg کوبا ۱۱٬۲۶۹٬۰۰۰ ۰٫۱۷
۷۴ Flag of Greece.svg یونان ۱۱٬۱۲۰٬۰۰۰ ۰٫۱۷
۷۵ Flag of Portugal.svg پرتغال ۱۰٬۵۶۹٬۵۹۲ ۰٫۱۶ [۷]
۷۶ Flag of Belgium (civil).svg بلژیک ۱۰٬۴۱۹٬۰۰۰ ۰٫۱۶
۷۷ Flag of the Czech Republic.svg جمهوری چک ۱۰٬۲۶۸٬۶۰۷ ۰٫۱۶
۷۸ الگو:Country data تونس ۱۰٬۱۰۲٬۰۰۰ ۰٫۱۵
۷۹ Flag of Hungary.svg مجارستان ۱۰٬۰۹۸٬۰۰۰ ۰٫۱۵
۸۰ Flag of Serbia.svg صربستان ۹٬۷۷۸٬۹۹۱ ۰٫۱۵ [۸]
۸۱ Flag of Belarus.svg بلاروس ۹٬۷۵۵٬۰۰۰ ۰٫۱۵
۸۲ الگو:Country data چاد ۹٬۷۴۹٬۰۰۰ ۰٫۱۵
۸۳ الگو:Country data گینه ۹٬۴۰۲٬۰۰۰ ۰٫۱۴
۸۴ Flag of Bolivia.svg بولیوی ۹٬۱۸۲٬۰۰۰ ۰٫۱۴
۸۵ Flag of Sweden.svg سوئد ۹٬۱۰۱٬۶۰۰ ۰٫۱۴ ساعت جمعیت‌شمار
۸۶ الگو:Country data رواندا ۹٬۰۳۸٬۰۰۰ ۰٫۱۴
۸۷ الگو:Country data جمهوری دومینیکن ۸٬۸۹۵٬۰۰۰ ۰٫۱۴
۸۸ الگو:Country data هائیتی ۸٬۵۲۸٬۰۰۰ ۰٫۱۳
۸۹ Flag of Benin.svg بنین ۸٬۴۳۹٬۰۰۰ ۰٫۱۳
۹۰ الگو:Country data جمهوری آذربایجان ۸٬۴۱۱٬۰۰۰ ۰٫۱۳
۹۱ الگو:Country data سومالی ۸٬۲۲۸٬۰۰۰ ۰٫۱۳
۹۲ Flag of Austria.svg اتریش ۸٬۱۸۹٬۰۰۰ ۰٫۱۲
۹۳ Flag of Bulgaria.svg بلغارستان ۷٬۷۲۶٬۰۰۰ ۰٫۱۲
+ نوشته شده در  2010/10/26ساعت 21:37  توسط اطلس ایران وجهان  | 

 پایه جمعیت
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 
رتبه↓ کشور/مکان↓ جمعیت↓ از جهان (٪)↓ یادداشت‌ها↓
جهان ۶٬۷۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰ ساعت جمعیت‌شمار
۱ Flag of the People's Republic of China.svg چین [۱] ۱٬۳۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٫۰۴ ساعت جمعیت‌شمار، [۲]
۲ Flag of India.svg هند ۱٬۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٫۹۴ ساعت جمعیت‌شمار، [۳]
۳ Flag of the United States.svg ایالات متحده ۳۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ۴٫۵۸ ساعت جمعیت‌شمار
۴ Flag of Indonesia.svg اندونزی ۲۳۳٬۱۵۵٬۰۰۰ ۳٫۵۶ ساعت جمعیت‌شمار
۵ Flag of Brazil.svg برزیل ۱۸۷٬۴۴۱٬۰۰۰ ۲٫۸۶ ساعت جمعیت‌شمار
۶ Flag of Pakistan.svg پاکستان ۱۶۶٬۳۷۰٬۰۰۰ ۲٫۴۲ ساعت جمعیت‌شمار
۷ Flag of Bangladesh.svg بنگلادش ۱۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰ ۲٫۲۷ ساعت جمعیت‌شمار
۸ Flag of Russia.svg روسیه ۱۴۱٬۸۳۵٬۰۰۰ ۲٫۱۶ ساعت جمعیت‌شمار
۹ الگو:Country data نیجریه ۱۳۲٬۸۷۵٬۰۰۰ ۲٫۰۳ ساعت جمعیت‌شمار
۱۰ Flag of Japan.svg ژاپن ۱۲۷٬۴۱۷٬۰۰۰ ۱٫۹۴ ساعت جمعیت‌شمار
۱۱ Flag of Mexico.svg مکزیک ۱۹٬۲۹۹٬۹۵۰ ۱٫۶۵
۱۲ Flag of the Philippines.svg فیلیپین ۹۰٬۰۲۵٬۳۹۷ ۱٫۳۷
۱۳ Flag of Vietnam.svg ویتنام ۸۴٬۶۶۹٬۹۶۱ ۱٫۲۹
۱۴ Flag of Germany.svg آلمان ۸۲٬۱۲۵٬۸۲۷ ۱٫۲۵
۱۵ Flag of Iran.svg ایران ۷۸٬۶۵۰٬۰۰۰ ۱٫۱۶ ساعت جمعیت‌شمار
۱۶ Flag of Egypt.svg مصر ۷۵٬۹۱۴٬۸۹۲ ۱٫۲۱
۱۷ Flag of Ethiopia.svg اتیوپی ۷۵٬۲۱۶٬۶۲۹ ۱٫۱۵
۱۸ Flag of Turkey.svg ترکیه ۷۱٬۵۱۷٬۱۰۰ ۱٫۰۸ ساعت جمعیت‌شمار
۱۹ Flag of Thailand.svg تایلند ۶۴٬۷۴۰٬۴۶۷ ۰٫۹۹
۲۰ Flag of France.svg فرانسه ۶۳٬۵۸۷٬۷۰۰ ۰٫۹۷
۲۱ Flag of the United Kingdom.svg بریتانیا ۶۰٬۲۰۹٬۵۰۰ ۰٫۹۲ [۴]
۲۲ Flag of Italy.svg ایتالیا ۵۸٬۰۹۳٬۰۰۰ ۰٫۸۹
۲۳ Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg جمهوری دموکراتیک کنگو ۵۷٬۵۴۹٬۰۰۰ ۰٫۸۸
۲۴ Flag of Myanmar.svg برمه ۵۰٬۵۱۹٬۰۰۰ ۰٫۷۷
۲۵ Flag of South Korea.svg کره جنوبی ۴۷٬۸۱۷٬۰۰۰ ۰٫۷۳
۲۶ Flag of South Africa.svg آفریقای جنوبی ۴۷٬۴۳۲٬۰۰۰ ۰٫۷۲
۲۷ الگو:Country data اوکرائین ۴۶٬۴۸۱٬۰۰۰ ۰٫۷۱
۲۸ Flag of Spain.svg اسپانیا ۴۳٬۰۶۴٬۰۰۰ ۰٫۶۶
۲۹ Flag of Colombia.svg کلمبیا ۴۱٬۸۴۱٬۰۰۰ ۰٫۶۴ ساعت جمعیت‌شمار
۳۰ Flag of Argentina.svg آرژانتین
+ نوشته شده در  2010/10/26ساعت 21:34  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2010/5/21ساعت 14:20  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2010/5/21ساعت 13:50  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2010/5/21ساعت 13:38  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2010/5/21ساعت 13:36  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2010/5/21ساعت 13:35  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2010/5/21ساعت 13:29  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2010/5/21ساعت 13:28  توسط اطلس ایران وجهان  |