مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

سطح زيركشت ، ميزان توليد و عملكرد چغندر قند ‌كشور

سطح زيركشت :

سطح زيركشت چغندرقند در كشور حدود 178 هزار هكتار برآورد شده است. استان خراسان با 28/36 درصد از اراضي چغندرقند كشور بيشترين سطح را به خود اختصاص داده است.  استانهاي آذربايجان غربي، فارس، كرمانشاه،  همدان و اصفهان به ترتيب با 62/16، 44/10 ، 25/6 ، 69/5 و 04/4 درصد اراضي كل كشور رتبه هاي دوم تا ششم را بخود اختصاص داده‌اند. شش استان مزبور جمعاً 32/79 درصد سطح زيركشت چغندر قند كشور را دارا هستند.

كمترين سطح زيركشت چغندرقند با 60 هكتار متعلق به استان كردستان است.

ميزان توليد :

 توليد چغندر قند كل كشور 93/5 ميليون تن برآورد شده است. استان خراسان با توليد بيش از يك سوم چغندرقند كشور (54/36 درصد) از نظر توليد اين محصول نيز در جايگاه نخست قرار گرفته است و استانهاي آذربايجان غربي، فارس، كرمانشاه، همدان و خوزستان به ترتيب با 52/21، 59/8 ، 61/5 ، 38/4 و 05/4 درصد سهم در توليد محصول چغندرقند رتبه‌هاي دوم تا ششم را بخود اختصاص داده اند.

در شش استان مزبور جمعاً 69/80 درصد چغندرقند كشور توليد شده است.

عملكرد در هكتار:

عملكرد چغندرقند كشور به طور متوسط 33266 كيلوگرم در هكتار مي باشد. بيشترين و كمترين مقدار عملكرد در كشور به ترتيب با 46160 و 21429 كيلوگرم متعلق به استان هاي خوزستان و آذربايجان شرقي مي باشد.


 

برآوردسط‌ح‌،توليدوعملكرددرهكتارچغندرقندبه‌تفكيك‌استان‌   

سال زراعي‌:82-81

عملكرد      (كيلوگرم‌)

توليد                        (تن‌)

سطح‌                     (هكتار)

نام‌استان‌

ديم‌

آبي‌

جمع‌

ديم‌

آبي‌

جمع‌

ديم‌

آبي‌

0.00

21428.57

9000

0

9000

420

0

420

آذربايجان‌شرقي‌

0.00

43059.39

1276711

0

1276711

29650

0

29650

آذربايجان‌غربي‌

0.00

38097.50

106673

0

106673

2800

0

2800

اردبيل‌

0.00

32534.86

234251

0

234251

7200

0

7200

اصفهان‌

0.00

34166.67

8200

0

8200

240

0

240

ايلام‌

0.00

28574.73

106298

0

106298

3720

0

3720

چهارمحال‌بختياري‌

0.00

33500.91

2168045

0

2168045

64716

0

64716

خراسان‌

0.00

46159.81

240031

0

240031

5200

0

5200

خوزستان‌

0.00

26868.89

72546

0

72546

2700

0

2700

زنجان‌

0.00

32706.46

106296

0

106296

3250

0

3250

سمنان‌

0.00

27360.04

509526

0

509526

18623

0

18623

فارس‌

0.00

28393.57

203014

0

203014

7150

0

7150

قزوين‌

0.00

25000.00

1500

0

1500

60

0

60

كردستان‌

0.00

24477.58

80776

0

80776

3300

0

3300

كرمان‌

0.00

29869.37

332924

0

332924

11146

0

11146

كرمانشاه‌

0.00

23333.33

3500

0

3500

150

0

150

كهگيلويه‌وبويراحمد

0.00

26630.43

122500

0

122500

4600

0

4600

لرستان‌

0.00

27456.77

85116

0

85116

3100

0

3100

مركزي‌

0.00

25622.38

259939

0

259939

10145

0

10145

همدان‌

0.00

34205.41

6328

0

6328

185

0

185

يزد

0.00

33266.09

5933174

0

5933174

178355

0

178355

كل‌كشور

 


نمودارتوزيع‌‌سطح‌‌چغندرقنداستان‌ها نسبت‌به‌كل‌كشور

 سال زراعي 82-1381

 

 

 


 

 

نمودارتوزيع‌ ‌ميزان‌توليدچغندرقند استان ها‌ نسبت به كل كشور

سال زراعي 82-1381

 

 

 

 


 

 منبع -سایت http://www.agri-jahad.ir/
+ نوشته شده در  2010/9/3ساعت 12:55  توسط اطلس ایران وجهان  |